Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Drop Down Articles

        มี 14 ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

รายการวัคซีนของคลินิก

 

รายชื่อวัคซีน ราคา (บาท)
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Verorab®, Rabipur®) 373
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก (Tetanus Toxoid) 48
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B(Hepavax®) 277
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B(Engerix®) 314
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A (Havrix®) 1,245
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A (Epaxal®) 1,015
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A + B ( Twinrix®) 1,060
วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น ชนิด conjugate (Menactra®)   2,435
วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น ชนิด  Polysac. (หมดชั่วคราว)  1,200
วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค (Shancol®)
565
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE (SA-14-14-2) 468
วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Okavax®) (หมดชั่วคราว)
861
วัคซีนป้องกันโรคไทฟอย์ด(Typhim Vi®) 490
วัคซีนป้องกันโรคไทฟอย์ด(Typbar®) 319
วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR)  255
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก,ไอกรน,คอตีบ (Tdap) 659
     วัคซีนบาดทะยัก,ไอกรน,คอตีบ,โปลิโอ (Tdap+IPV)     848
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ (dT) 434
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 353
วัคซีนป้องกันไข้เหลือง 1,200

          Update 29 July 2014

 

หมายเหตุ
      - ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
      - ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ (50 บาท) 
      - สำหรับผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนไข้เหลือง กรุณานำสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย เพื่อการออกหนังสือรับรอง และต้องมาฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

 

 

 ขั้นตอนการฉีดวัคซีน

 

1. ผู้มารับบริการจะต้องพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับวัคซีน ในเรื่องประโยชน์, ข้อบ่งชี้และผลข้างเคียงของวัคซีน

 

2. ลงชื่อยินยอมรับวัคซีน และเข้ารับการฉีดวัคซีน  

 

3. หลังจากฉีดวัคซีนแล้วต้องสังเกตุอาการอยู่ในโรงพยาบาล อย่างน้อย 30 นาที