Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

ของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2567

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน

1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.8

2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

3. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

4. สำหรับผู้มีต้นสังกัด: สามารถสมัครได้หลังจากชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

    สำหรับผู้ไม่มีต้นสังกัด: สามารถสมัครได้หลังจากชดใช้ทุน อย่างน้อย 3 ปี หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาอย่างน้อย 3 ปี

5. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

6. มีความประพฤติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

7. คุณสมบัติอื่นๆตามระเบียบที่แพทยสภากำหนด

 

จำนวนที่เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2567: 3-5 ตำแหน่ง 

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

            เนื่องจาก การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขา Travel Medicine เป็นสาขาใหม่ เพื่อให้ผู้สมัครเข้าใจโครงสร้างหลักสูตร การฝึกอบรม และการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดังนั้นผู้ที่สมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 จึงต้องผ่านกิจกรรม Open House ของหลักสูตรก่อนสมัคร และต้องเคยมา Elective ที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์

 

หลักฐานการสมัคร

1. ใบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน  Download ได้ที่นี่ 

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. สำเนาใบรับรองการผ่านการปฏิบัติงานเพื่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา

6. หนังสือแนะนำหรือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือจากอาจารย์แพทย์ 

    หรือจากแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกัน จำนวน 2 ฉบับ

7. หนังสือรับรองต้นสังกัด (สำหรับผู้ที่มีต้นสังกัด)

8. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครคิดว่ามีส่วนช่วยในการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เช่น 

- ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS

- ผลงานทางวิชาการ Presentation, Publication

- สำเนารางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ

 

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครฯ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น

- ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ เจตคติและจริยธรรมทางการแพทย์ 

- ความสนใจ ใฝ่รู้ และตั้งใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในสาขานี้

- ประวัติการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต ความประพฤติรวมถึงผลการเรียน 

- ประวัติการทำงานหลังจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

- หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร

- ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Internet

- ผลการสอบข้อเขียน  และผลการสอบสัมภาษณ์

- องค์ประกอบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯเห็นควร

 

เปิดรับสมัคร    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

 

การคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์   ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  ศึกษาได้ที่ หน้าหลักการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

 

การสมัคร 

 

1. ส่งแบบแสดงความจำนง และ Scan เอกสารประกอบได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       2. และผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมรูปถ่าย ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองที่

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ

           หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

           คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

           420/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

           กรุงเทพฯ 10400 

       3. ผู้สมัครผู้ผ่านการสอบและตอบรับจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนแล้ว ต้องดำเนินการรับสมัครตามขั้นตอนของแพทยสภาต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสกสรรค์ 02-306-9145

 

 

Update 1 สิงหาคม 2566

 

 

 

 

Cookies

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2022 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved. Terms of Services. Privacy Policy.

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2022 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.
Terms of Services. Privacy Policy.