Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 47 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

ของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2560

 

** หมดเขตรับสมัครแล้ว และมีแพทย์ประจำบ้านครบทุกตำแหน่งแล้ว **

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน

1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

3. ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน อย่างน้อย 3 ปี หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาอย่างน้อย 3 ปี

4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

5. มีความประพฤติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

6. คุณสมบัติอื่นๆตามระเบียบที่แพทยสภากำหนด

 

 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่เปิดรับในปี 2560       1 ตำแหน่ง

 

 

หลักฐานการสมัคร

 

1. ใบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน  Download ได้ที่นี่ 

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า3.0)

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. สำเนาใบรับรองการผ่านการปฏิบัติงานเพื่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา

6. หนังสือแนะนำหรือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือจากอาจารย์แพทย์ 
    หรือจากแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกัน จำนวน ๒ ฉบับ

7. หนังสือรับรองต้นสังกัด (สำหรับผู้ที่มีต้นสังกัด)

8. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครคิดว่ามีส่วนช่วยในการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เช่น 

- ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS

- ผลงานทางวิชาการ Presentation, Publication

- สำเนารางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครฯ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น

 

- ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ เจตคติและจริยธรรมทางการแพทย์ 

- ความสนใจ ใฝ่รู้ และตั้งใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในสาขานี้

- ประวัติการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต ความประพฤติรวมถึงผลการเรียน 

- ประวัติการทำงานหลังจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

- หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร

- ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Internet

- ผลการสอบข้อเขียน  และผลการสอบสัมภาษณ์

- องค์ประกอบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯเห็นควร

 

 

 

 

หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

กำหนดวันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  ประมาณ 20 ก.พ.- 15 มี.ค. 2560

 

 

 

 

การยื่นใบสมัคร 

 

1. ส่งแบบแสดงความจำนง และเอกสารประกอบได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2. และผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมรูปถ่าย ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองที่

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ

           หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

           คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

           420/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

           กรุงเทพฯ 10400 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณฐิติยา 02-306-9100 ต่อ 3034 

 

 

 

 

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจ 

 

        การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขา Travel Medicine เป็นสาขาใหม่ แพทย์ผู้สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และหลักสูตรการฝึกอบรมให้เข้าใจก่อนการสมัคร โดยหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจาก

 

           1. การเข้าร่วมงาน Open House ซึ่งจะจัดเป็นประจำ ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
               ดูรูปกิจกรรมของปีที่ผ่านมาได้ที่นี่ 

           2. การสมัครเข้ามา Elective/ดูงาน ที่หน่วยเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ซึงต้องติดต่อล่วงหน้า
              และรับจำนวนจำกัด สามารถแสดงเจตจำนง และสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website นี้ หรือที่ Facebook.com/thaitravelclinic

 

         

{sh404sef_social_buttons}