Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Search in this site

มี 111 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

ของ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2560

 

** หมดเขตรับสมัครแล้ว และมีแพทย์ประจำบ้านครบทุกตำแหน่งแล้ว **

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน

1. ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0 และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

2. ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพิ่มพูนทักษะของแพทยสภา

3. ได้ปฏิบัติงานชดใช้ทุน อย่างน้อย 3 ปี หรือได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาอย่างน้อย 3 ปี

4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

5. มีความประพฤติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

6. คุณสมบัติอื่นๆตามระเบียบที่แพทยสภากำหนด

 

 

จำนวนแพทย์ประจำบ้านที่เปิดรับในปี 2560       1 ตำแหน่ง

 

 

หลักฐานการสมัคร

 

1. ใบแสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน  Download ได้ที่นี่ 

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ต้องมีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า3.0)

4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

5. สำเนาใบรับรองการผ่านการปฏิบัติงานเพื่มพูนทักษะตามเกณฑ์ของแพทยสภา

6. หนังสือแนะนำหรือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา และ/หรือจากอาจารย์แพทย์ 
    หรือจากแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกัน จำนวน ๒ ฉบับ

7. หนังสือรับรองต้นสังกัด (สำหรับผู้ที่มีต้นสังกัด)

8. เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้สมัครคิดว่ามีส่วนช่วยในการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เช่น 

- ผลการสอบวัดผลภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS

- ผลงานทางวิชาการ Presentation, Publication

- สำเนารางวัล เกียรติบัตรที่เคยได้รับ

 

 

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครฯ โดยพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น

 

- ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ เจตคติและจริยธรรมทางการแพทย์ 

- ความสนใจ ใฝ่รู้ และตั้งใจในการเข้ารับการฝึกอบรมในสาขานี้

- ประวัติการศึกษาในระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต ความประพฤติรวมถึงผลการเรียน 

- ประวัติการทำงานหลังจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

- หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร

- ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Internet

- ผลการสอบข้อเขียน  และผลการสอบสัมภาษณ์

- องค์ประกอบอื่นๆตามที่คณะกรรมการฯเห็นควร

 

 

 

 

หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

กำหนดวันสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  ประมาณ 20 ก.พ.- 15 มี.ค. 2560

 

 

 

 

การยื่นใบสมัคร 

 

1. ส่งแบบแสดงความจำนง และเอกสารประกอบได้ที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     2. และผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมรูปถ่าย ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเองที่

           ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านฯ

           หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

           คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

           420/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

           กรุงเทพฯ 10400 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณฐิติยา 02-306-9100 ต่อ 3034 

 

 

 

 

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้สนใจ 

 

        การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในสาขา Travel Medicine เป็นสาขาใหม่ แพทย์ผู้สนใจจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และหลักสูตรการฝึกอบรมให้เข้าใจก่อนการสมัคร โดยหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และจาก

 

           1. การเข้าร่วมงาน Open House ซึ่งจะจัดเป็นประจำ ประมาณเดือนกรกฎาคม ของทุกปี
               ดูรูปกิจกรรมของปีที่ผ่านมาได้ที่นี่ 

           2. การสมัครเข้ามา Elective/ดูงาน ที่หน่วยเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ซึงต้องติดต่อล่วงหน้า
              และรับจำนวนจำกัด สามารถแสดงเจตจำนง และสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

       ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website นี้ หรือที่ Facebook.com/thaitravelclinic

 

         

{sh404sef_social_buttons}

 

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2018 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved. Terms of Services. Privacy Policy.

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2018 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.
Terms of Services. Privacy Policy.