Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 118 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

 

การขอใบรับรองแพทย์ COVID19

Covid test

 

!! สำคัญและโปรดอ่านทำความเข้าใจ !!

 • ท่านสามารถมาตรวจโดยไม่ได้นัดหมายได้ (Walk-in) แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกรวดเร็ว แนะนำให้ทำนัดหมายล่วงหน้า
 • หลังจากตรวจแล้ว ถ้าผลการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 (Positive) แปลว่า ท่านจะไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการเดิมของท่านได้
 • หากพบว่ามีการติดเชื้อ COVID-19 (positive) การเข้าสู่กระบวนการรักษาจะเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ท่านมีอาการไข้ รวมถึงอาการสงสัยการติดเชื้อโควิด-19 หรือมีประวัติเสี่ยง ท่านจะไม่สามารถเข้ารับการตรวจที่คลินิกนักท่องเที่ยวฯ ได้

 

หมายเหตุ

 • ข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับผู้ที่สบายดี แต่มาขอตรวจ COVID19 เพื่อใช้ในการเดินทาง หรือก่อนการทำหัตถการเท่านั้น
 • ถ้าท่านมีอาการไม่สบาย หรือได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็น COVID19 หรือสงสัยว่าติดเชื้อ COVID ท่านสามารถเข้ารับการตรวจที่คลินิกไข้/คลินิก ARI ดูรายละเอียดได้ที่ Link นี้ https://www.tropmedhospital.com/covid19/request-testing.html
 • ในวันที่ท่านมาโรงพยาบาล ท่านจะถูกคัดกรองที่ประตูทางเข้าของโรงพยาบาล ถ้าท่านมีไข้หรือมีอาการของ COVID19 หรือเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ท่านจะถูกแนะนำให้ไปตรวจที่ fever/ARI clinic ท่านจะไม่สามารถใช้บริการของ Travel clinic ได้

 

                คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ให้บริการออกเอกสารรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางหรือการยื่นวีซ่า หรือใช้เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด โดยหากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว กรุณาทำตามขั้นตอนนี้

 

 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ใช้ก่อนการเดินทาง/ใช้ขอวีซ่า ** ทำนัดหมายได้ที่ LINK นี้ **

 

1. พิจารณาความจำเป็นในการเดินทางของท่าน ว่าจำเป็นต้องเดินทางในช่วงนี้หรือไม่ 

 

2. ศึกษาข้อกำหนดของประเทศปลายทางให้ละเอียด แนะนำให้อ่านบทความนี้ คำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง COVID19 และการขอใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง

 

3.  สำหรับการตรวจ COVID-19 ทางคลินิกมีบริการตรวจ 2 วิธี ได้แก่

a. Real time RT-PCR
b. COVID-19 Rapid - Antigen test

 

4. การนัดหมาย

• การตรวจทั้ง 2 วิธี ให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าที่โดยคลิกที่นี่  ระบบนัดตรวจ COVID online 
• ทางคลินิกจะทำการเก็บสิ่งส่งตรวจ เป็นรอบๆ ดังนี้

o วันจันทร์ - ศุกร์ มี 3 รอบคือ 9.00น. 11.00น. และ 14.00น.
o ปิดทำให้บริการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


• ท่านต้องทำการนัดหมายตามช่วงเวลาที่ปรากฏในตาราง และกรุณามาถึงคลินิกอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ เนื่องจากท่านต้องกรอกเอกสารและพบแพทย์ก่อน
• ในบางรายอาจจะต้องรอให้ถึงรอบ เช่น แม้ว่าท่านจะผ่านการคัดกรอง และพบแพทย์เสร็จแล้วตอน 8.30 ท่านจำเป็นต้องรอตอน 9 น. เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจ (swab)
• กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ท่านสามารถสอบถามได้ทาง  Email หรือ Chat box ในหน้า website โดยกรุณาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของท่าน เช่น สายการบิน เวลาเดินทาง ประเทศที่ท่านจะต้องเปลี่ยนเครื่องและประเทศปลายทางของท่านเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ


5. วันที่มาตรวจ

• ท่านต้องแสดงหลักฐานยืนยันการนัดหมาย และเอกสารยืนยันการบิน (ตั๋วเครื่องบิน) แก่เจ้าหน้าที่เมื่อถูกร้องขอ

• ให้ท่านนำสำเนา passport มาด้วย 1 ฉบับ เพื่อความถูกต้องในการลงข้อมูลในใบรายงานผลและใบรับรองแพทย์
• พยาบาลจะทำการคัดกรอง วัดสัญญาณชีพ และให้พบแพทย์ก่อนเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการตรวจก่อนการเก็บสิ่งส่งตรวจจริง ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง


6. วีธีการตรวจ COVID และการรับผลตรวจ

 • หลังตรวจเสร็จท่านจะได้รับเอกสาร 2 อย่าง ได้แก่ 1) ผลการตรวจ COVID-19 และ 2) ใบรับรองแพทย์
 • การตรวจทั้ง 2 วิธี (real time RT-PCR และ rapid antigen test) เป็นการตรวจที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้อ้างอิงสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศได้
 • ในใบรับรองแพทย์จะระบุข้อมูลของท่าน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปี เกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง วันและเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจ ชนิดของการตรวจและผลการตรวจ รวมถึงระบุว่าท่านมีอาการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 หรือไม่
 • ผลการตรวจและใบรับรองแพทย์จะออกให้เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการใบรับรองแพทย์ภาษาไทย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจ

• Real time RT-PCR

o เก็บตัวอย่างจากบริเวณจมูกและลำคอ
o การตรวจ COVID19 PCR จะได้ผลประมาณ 19.00 น ในวันเดียวกัน
o ถ้าท่านไม่ต้องการรับใบรับรองแพทย์ ท่านสามารถขอให้ส่งเฉพาะผลการตรวจ PCR ทาง Email ได้ (ทางคลินิกไม่สามารถส่งใบรับรองแพทย์ทางอีเมลล์ได้)

o สำหรับใบรับรองแพทย์ตัวจริง (Medical Certificate) ต้องมารับด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ท่านอื่นมารับให้ โดยสามารถมารับได้

ประมาณ 19.00 น. ในวันเดียวกัน

 

• COVID-19 Rapid Antigen test

o การตรวจด้วยวิธีนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสายการบิน และประเทศที่ท่านจะเดินทางไปเท่านั้น

o Rapid antigen test ที่คลินิกใช้ มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือสูง (Sensitivity 91.4%, Specificity 99.8%) ดูรายละเอียดของ test ได้ที่นี่
o เก็บตัวอย่างจากบริเวณจมูกเพียงอย่างเดียว
o ท่านสามารถรับผลการตรวจ และใบรับรองแพทย์ได้เลย โดยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง หลังเก็บสิ่งส่งตรวจ

o กรณี ที่ผลการตรวจด้วย rapid antigen test ให้ผลบวก ท่านจะต้องทำการตรวจยืนยันซ้ำด้วยวิธี Real time RT-PCR (โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจซ้ำ)


7. ค่าใช้จ่าย


• Real time RT-PCR

o ค่าใช้จ่าย 2,300 บาท (ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566)

o ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะรวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์แล้ว โดยชำระในวันที่มาตรวจ ในวันที่มารับใบรับรองแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติม


• COVID-19 Rapid Antigen test

o ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท 

o ค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะรวม ค่าตรวจ lab ค่าแพทย์ ค่าบริการ และค่าใบรับรองแพทย์แล้ว โดยชำระในวันที่มาตรวจ

 


ขอใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ และผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งไม่แสดงอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ทางคลินิกจึงของดให้บริการการออกใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีอาการของ COVID-19 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์จะต้องเข้ารับการตรวจ real time RT-PCR หรือ rapid antigen test ด้วยเสมอ โดยจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่นี่

 

ขอใบรับรองแพทย์ COVID19 ใช้ก่อนผ่าตัด / ก่อนทำหัตถการ


ศึกษาข้อกำหนดในการผ่าตัดของท่านว่าต้องการใบรับรองแพทย์ COVID19 ไม่เกินกี่วันก่อนผ่าตัด (โดยทั่วไปจะไม่เกิน 72 ชม.) แล้วทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ ระบบนัดตรวจ COVID online ของคลินิกเท่านั้น ส่วนข้อปฏิบัตอื่นๆ เช่นเดียวกับการตรวจก่อนเดินทาง  ท่านสามารถทำนัดหมายล่วงหน้าที่นี่

 

หมายเหตุ

 • คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง ให้บริการโดยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะได้รับคำแนะนำหรือการตรวจรักษาที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆมากมาย รวมถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม ภาวะการณ์ รวมถึงวิจารณญานของแพทย์แต่ละท่าน ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินไปตามมาตรฐานทางการแพทย์
 • คลินิกจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการตรวจวินิจฉัย หรือได้รับใบรับรองแพทย์ทันในทุกกรณี และคลินิกไม่สามารถรับรองได้ว่าใบรับรองแพทย์ที่ออกให้จะใช้ได้ในทุกกรณี เนื่องจากกฎ ข้อบังคับในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากสายการบิน จากประเทศต้นทาง ประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตามก่อนทำการตรวจแพทย์จะช่วยท่านพิจารณาข้อกำหนดในการเดินทางแต่ละครั้ง
 • เมื่อท่านรับใบรับรองแพทย์แล้ว กรุณาตรวจสอบชื่อ นามสกุล เลขที่ Passport วันเดือนปีเกิด และรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง คลินิกจะไม่รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา การเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผลกระทบในกรณีใดๆอันเกิดจากการที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ หรือต้องเลื่อนการเดินทาง เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ หรือสายการบิน/ประเทศปลายทางมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์

Update 27 กุมภาพันธ์ 2566