เกี่ยวกับ Website นี้

Website ของหน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง มี 3 ส่วนหลักๆคือ Travel Medicine for health care personnels (www.thaitravelclinic.com/education) หรือ website นี้ เป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ที่สนใจหรือทำงานในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว หรือต้องดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเน้นการให้ความรู้แก่แพทย์ประกอบด้วยหลายส่วน บทความให้ความรู้ด้าน Travel Medicine สำหรับแพทย์ กรณีศึกษาตัวอย่างนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจ การทดสอบความรู้ด้าน Travel Medicine ด้วยตนเอง ข้อมูล update การฝึกอบรมระยะสั้น และกิจกรรมด้าน Travel medicine ต่างๆที่น่าสนใจ ฯลฯ  Main website URL คือ www.thaitravelclinic.com ทำหน้าที่เป็น official website โดยมี 2 ภาษา ทำหน้าที่ ให้ข้อมูลรายละเอียดในการให้บริการของคลินิกนักท่องเที่ยว  ให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอน รวมถึงหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ให้ข้อมูลด้านงานวิจัยของหน่วย เป็นช่องทางของระบบนัดหมาย online เพื่อปรึกษาแพทย์ เป็นช่องทางติดต่อหรือค้นหาคำตอบที่ถามบ่อย…