คำชี้แจงและแนะนำ

  1. ข้อสอบบางส่วนเป็นข้อสอบจริงที่ใช้ในการสอบแพทย์ประจำบ้าน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 
  2. ข้อสอบทั้งหมดมี 15 ข้อ เป็น MCQ one best questions 
  3. เมื่อทำข้อสอบครบทุกข้อ ให้กด Submit ท่านจะทราบผลการทดสอบ ว่าทำถูกกี่ข้อ คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์

เริ่มทำการทดสอบ  Click here