Travel Med Review 2018

ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว 

*** ข้อมูลสำหรับผู้ลงทะเบียนอบรม  ***

ที่มาและความสำคัญ

            ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มจำนวนมากขึ้น เช่นเดียวกับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ การดูแลนักท่องเที่ยวทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทางจึงมีความสำคัญ อีกทั้งความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้จัดการอบรมระยะสั้น “Travel Medicine Review 2018” เพื่อเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะแก่แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่สนใจในศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การดูแลรักษานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติมีความถูกต้อง และเหมาะสม ตรงตามหลักวิชาการในระดับนานาชาติ

 

วัตถุประสงค์ของการจัดการอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทางเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวที่สำคัญ ทันต่อยุคสมัย 
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการให้คำแนะนำ การดูแลรักษานักท่องเที่ยวในคลินิกนักท่องเที่ยว และสามารถนำไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ ทักษะที่จำเป็น ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อการสอบในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและสาขาอื่นๆทีเกี่ยวข้อง 
4. เพื่อประชาสัมพันธ์ศาสตร์สาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศไทย

เหมาะสำหรับ

1. แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องให้การดูแลรักษา และแนะนำ นักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง
2. แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพาะทาง แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
3. แพทย์ผู้สนใจสมัครเป็นแพทย์ประจำบ้าน หรือ ต้องการศึกษาต่อด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแพทย์ประจำบ้าน

กิจกรรมการอบรม

 1. รับฟังการบรรยายที่มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวดังนี้
  • Overview and Principle of Travel Medicine
  • Epidemiology of travel related diseases among travelers
  • Basic Vaccinology
  • Pretravel risk assessment/risk management 
  • Common vaccine usages in travelers
  • Malaria prevention and prophylaxis
  • High altitude sickness
  • Special need travelers e.g. pregnancy, child travelers, immunocompromised travelers
  • Post-travel evaluation and approach to common problems in illed return travelers
  • How to run a travel clinic
  • General Travel Medicine Issues
 2. แบ่งกลุ่มภาคปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะการดูแลนักท่องเที่ยวก่อนและหลังเดินทาง ที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
 3. ฝึกแก้ปัญหา ทำข้อสอบ และตอบคำถามที่่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ
 4. เรียนรู้แหล่งข้อมูล หลักสูตร และการอบรมต่างๆในด้าน Travel Medicine ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาต่อและมีความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานี้ 

ระยะเวลาการอบรม

5 วันเต็ม ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์- วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าลงทะเบียน 

7,500 บาท รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม

 

วิธีการสมัคร และการชำระค่าลงทะเบียน

*** ขณะนี้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ****

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณจุฑามาศ ผู้ประสานงานโครงการ
คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-3069100 ต่อ 3034 (ในเวลาราชการ)
หรือ email: contact@thaitravelclinic.com