Travel Medicine Review 2018

ขอขอบคุณที่ทุกท่านสมัครเข้าร่วมการอบรม “เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine Review 2018)” ในวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อให้การอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ทางคณะผู้จัดฯขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทำความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม ดังต่อไปนี้

1) คณะผู้จัดการประชุม ได้ส่งตารางการประชุมของทั้ง 5 วันให้ท่านทาง email เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการอบรมจะมีทั้งภาคบรรยาย (Lecture) และภาคปฏิบัติ (workshop) เพื่อให้ท่านได้เข้าใจและเห็นภาพการทำงานของแพทย์สาขา Travel Medicine มากขึ้น โดย workshop จะมีทั้งหมด 3 ครั้ง คือในวันที่ 2, 3 และ 4 ของการประชุม อย่างไรก็ตามตารางนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ซึ่งทางคณะผู้จัดฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

2) ในการอบรมจริง เพื่อให้ทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุด จะมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเข้า workshop ต่างๆ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการแบ่งกลุ่มและสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ให้ท่านทาง email ก่อนการประชุม

3) ในทุกเช้าของวันที่ 2, 3, 4 และ 5 ของการประชุม จะเป็น session: participant summary and discussion ซึ่งจะไม่เกิน 30 นาที (ตั้งแต่ 8.30 – 9.00) โดยรูปแบบกิจกรรมจะมีทั้งเกมส์ที่เกี่ยวข้องกับ travel medicine และการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และประเด็นสำคัญของเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนของวันก่อนหน้านั้น เพื่อเตรียมพร้อมต่อยอดการเรียนในวันนั้นๆ

4) ในวันสุดท้ายของการประชุมจะมีการทดสอบ Mock Exam หรือการซ้อมสอบ ก่อนที่หลายท่านจะเข้าสอบ Certificate in Travel Health โดยใช้ตัวอย่างข้อสอบจำนวน 60 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมได้เห็นภาพและบรรยากาศของการสอบ และจะมีเฉลยหลังการสอบ

5)  ขอความร่วมมือให้ทุกท่านได้ศึกษา online materials โดยเนื้อหาที่สำคัญที่จะควรศึกษามาก่อนได้แก่

6) ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับแจก หนังสือเวชศาสตร์ศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel Medicine) ซึ่งเป็นหนังสือวิชาการเล่มใหม่ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็นของ Travel Medicine ทั้งการดูแลนักท่องเที่ยวก่อนและหลังการเดินทาง หนังสือเล่มนี้จะแจกให้ในวันที่เข้าประชุม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ