หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่่ยวและการเดินทาง เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2548 โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้านคือ
 

1. Service in Travel Medicine โดยหน่วยฯเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิกนักท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ไปทำงาน หรือไปราชการในประเทศต่าง ๆ โดยให้บริการคำปรึกษา และดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคเขตร้อนทุกประเภท ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว

2. Research in Travel Medicine หน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง ให้ความสำคัญในการทำการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้าน Travel Medicine ในประเทศ โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติมากกว่า 40 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดงานวิจัยของหน่วยได้ที่นี่ และดูผลงาน publication ของหน่วยได้ที่นี่

3. Teaching and Training in Travel Medicine อาจารย์แพทย์ของหน่วยเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางมีบทบาทหลักในการเรียนการสอนด้าน Travel Medicine ในหลายหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น

– หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (Residency training in Travel Medicine) ดูรายละเอียดได้ที่นี่
– หลักสูตร DTM, MCTM, MSc (TropMed), Ph.D.(TropMed)
– Short course training in Travel Medicine
– Elective course in Travel Medicine

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลักของหน่วยฯคือ