เนื้อหาวิชา Travel Medicine ในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

          เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเนื้อหาวิชาที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว พศ. 2556 ที่ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากแพทยสภา การฝึกอบรมใช้เวลา 3 ปี  ซึ่งต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้   พื้นฐานและหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน (Fundamental and Principle of Preventive Medicine)   Principles of preventive medicine Concept of diseases prevention and health promotion Health risk management, assessment and communication Public health administration and intervention Global health and threat of emerging and re-emerging diseases Approach…