Handout powerpoint การบรรยาย

 

บทนำโรคเขตร้อนที่สำคัญในประเทศไทย

Download “บทนำโรคเขตร้อน” tropical_diseases.pdf – Downloaded 74 times – 2 MB

 

โรคมาลาเรียและไข้ไรอ่อน

Download “โรคมาลาเรียและไข้ไรอ่อน” malaria.pdf – Downloaded 65 times – 3 MB

 

โรคเขตร้อนที่นำโดยแมลง (ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ ไข้ซิก้า ฯลฯ)

Download “โรคเขตร้อนที่นำโดยแมลง” mosquito_borne.pdf – Downloaded 57 times – 1 MB

 

การป้องกันยุงและแมลง

Download “การป้องกันยุง” insect_repellent.pdf – Downloaded 82 times – 563 KB

 

โรคพยาธิ

Download “โรคพยาธิ” parasite.pdf – Downloaded 66 times – 2 MB

 

Download หนังสือ

หนังสือเรื่องน่ารู้ในการซักประวัติการเดินทาง