Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  

โครงการวิจัย ปัญหาสุขภาพในนักเดินป่าชาวไทย

ที่มาของโครงการวิจัย

        การเดินป่าของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้รับความนิยมมากขึ้นทุกๆปี จากการศึกษาในอดีตพบว่าปัญหาสุขภาพในนักเดินป่าโดยรวมทั้งการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยมีจำนวนสูงถึง ร้อยละ 64-94  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์มีน้อย  การบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยอาจตามมาด้วยปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวและป้องกันตัวเอง ไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ รวมถึงการพกพายาในกรณีฉุกเฉิน จึงมีความสำคัญมาก

         การศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพในนักเดินป่านี้ จะทำให้ทราบว่า นักท่องเที่ยวมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บ หรืออาการเจ็บป่วยใดบ้าง ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้คำแนะนำแก่นักเดินป่า เพื่อป้องการการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยต่อไป

 

           การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว   และหลักสูตร Master degree in Clinical Tropical Medicine (MCTM) หัวหน้าโครงการวิจัยคือ พญ.นุจรีนารถ คูหาเกษมสิน แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย

 

 

1. นักเดินทางชาวไทย อายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

2. กลับจากการเดินป่าท่องเที่ยว ที่ 3 อุทยานแห่งชาติคือ ภูสอยดาว ภูกระดึง และลำคลองงู

3. ยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ 

รายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย

          นักท่องเที่ยวเดินป่าที่เดินทางกลับจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูสอยดาว หรือลำคลองงู จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัย ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาตินั้นๆ โดยการตอบแบบสอบถาม ในวันที่เดินลงจากภู เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัคร การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง และปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง จากนั้นผู้วิจัยจะติดต่อหาอาสาสมัครอีกครั้งในวันที่ 14 หลังการเดินทาง เพื่อสอบถามปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังรวมถึงการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความสมัครใจของอาสาสมัคร

 

ผาหล่มสัก อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

 

 

 {sh404sef_social_buttons}