Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 124 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

 

โครงสร้างและเนื้อหา
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ชื่อหลักสูตร

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

                          สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน  แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

             Residency Training in Preventive Medicine (Travel Medicine)


ชื่อวุฒิบัตร

วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

               สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

             Diploma of the Thai Board of Preventive Medicine (Travel Medicine)           

                     

ชื่อย่อ

            วว.  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

            Dip. Preventive Medicine (Travel Medicine)           

 


พันธกิจของการฝึกอบรม

 

             เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เป็นเวชศาสตร์ป้องกันแขนงใหม่ ที่เกิดจากการบูรณาการของศาสตร์ต่างๆทางด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทั้งในด้านวิทยาการระบาดและเวชปฏิบัติโรคเขตร้อนและโรคอื่นๆ ที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก การเฝ้าระวัง สอบสวน และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงสามารถบูรณาการความรู้และทักษะเหล่านี้เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้

            คณะเวชศาสตร์เขตร้อนในฐานะสถาบันทางการแพทย์ที่มีบุคลากรและองค์ความรู้ในศาสตร์สาขานี้มายาวนานจึงได้มีบทบาทในการเป็นสถาบันหลักในการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาดังกล่าว โดยกำหนดพันธกิจของหลักสูตรดังนี้

            เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความสามารถในการประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันและดูแลรักษาผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมในแต่ละบริบท รวมถึงร่วมในทีมเฝ้าระวัง สอบสวนโรคที่เกิดจากการเดินทางและท่องเที่ยว และจัดการแก้ไขปัญหา/โรคและภัยสุขภาพต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรมจริยธรรมในการเป็นแพทย์ที่ดี

            นอกจากนี้บัณทิตแพทย์ต้องมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

 

พันธกิจและผลลัพท์การฝึกอบรม   ดูรายละเอียดได้ที่นี่ pdf 

 

วัตถุประสงค์

           เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้ว  มีความรู้ความชำนาญในการวางแผน ดำเนินการจัด และให้บริการด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว โดยจะต้องมีความสามารถในการปฏิบัติงานดังนี้ คือ

1. อธิบายประเด็นความเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางและท่องเที่ยวกับสุขภาพของคน

2. ให้บริการเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวตามขั้นตอนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค การวินิจฉัยการรักษาโรค  และการฟื้นฟูสภาพจากโรคทั้งติดต่อและไม่ติดต่อ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและท่องเที่ยว

3. บริหารจัดการภาวะฉุกเฉินทางการเดินทางและท่องเที่ยว และการส่งต่อผู้ป่วย

4. ดำเนินการระบบเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและท่องเที่ยว

5. ตรวจคัดกรองสุขภาพเริ่มแรก  และต่อเนื่อง  ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งก่อนการเดินทางและหลังการเดินทาง

6. เผยแพร่  ฝึกอบรม  ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันควบคุมโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข  และประชาชนทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและท่องเที่ยว

7. ประยุกต์ใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับการเดินทาง และการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  ได้เป็นอย่างดี

8. ประยุกต์ใช้ ระบบข้อมูล สารสนเทศด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและสามารถนำมาใช้ในการบริการ การเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้

9. ดำเนินการวิจัย  และนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ได้

10. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเจตคติที่ดีต่อผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ และชุมชน

 

เนื้อหาโดยสังเขปของการฝึกอบรม 

     (Download เนื้อหาหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่)

            

1. พื้นฐานและหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน
2. ความรู้พื้นฐานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
3. การให้คำปรึกษาก่อนการเดินทาง
4. การควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคที่พบบ่อยและสำคัญของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
5. ปัญหาทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่สำคัญของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
6. วิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคที่เกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว/ระเบียบวิธีวิจัย
7. เวชศาสตร์การบินที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

8. การเฝ้าระวัง และติดตามผู้ป่วยที่เป็นโรคหลังการเดินทางและท่องเที่ยว
9. ทักษะ/เจตคติของวิชาชีพ และความรู้ทางด้านบูรณาการ

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม    3 ปี   เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

 

วิธีการฝึกอบรม

1. ฝึกปฎิบัติงานในคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง และคลินิกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. ประเมินและให้คำแนะนำในนักเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทาง ตลอดจนการเฝ้าระวังโรค

3. ให้การดูแลรักษา และประเมินนักเดินทางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว ทั้ง OPD, IPD

    และอยู่เวรนอกเวลาราชการ

4. ฟังบรรยาย เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ เช่น Journal club, Case discussion, Topic review
5. ศึกษาดูงานและปฏิบัติงานในหน่วยงาน สถาบัน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เช่น

    ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศต่างๆ สนามบิน ท่าเรือ ศูนย์ผู้อพยพลี้ภัย 
6. ศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน (MCTM) 
7. ทำการวิจัย ในสาขาเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

8. เข้าร่วมประชุมวิชาการ และร่วมนำเสนอผลงานในด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว


จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
 ไม่เกิน 3 คน


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

      แพทยสภา