Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ข้อตกลงในการใช้ Website และข้อสงวนสิทธิการรับผิดชอบ

 

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ของคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจบทความนี้ และท่านจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ รวมถึงต้องยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy) ก่อนจะใช้ website นี้ (คำว่า website ในบทความนี้ หมายรวมถึง www.thaitravelclinic.com, blog, การติดต่อทาง email และ facebook.com/thaitravelclinic)  

 

1. ข้อมูลบน website การใช้ website และความรับผิดทางกฎหมาย

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง (คลินิก) พยายามจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างบน website นี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และนำเสนอเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการสาธารณะ แต่ข้อมูลใน website ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ รวมถึงไม่สามารถทดแทนการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการคำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง จึงควรไปพบแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ไม่ควรหาหรือใช้ข้อมูลทาง website รวมถึงไม่ควรถามปัญหาสุขภาพทาง website/blog หรือ facebook

 

แม้ว่าข้อมูลใน website จะผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองจากบุคลากรของคลินิก แต่ทางคลินิกไม่สามารถยืนยันหรือรับรองได้ว่าข้อมูลทุกอย่างบน website จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันสมัยต่อเหตุการณ์ และจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายในการนำข้อมูลจาก website นี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น และทางคลินิกสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆบน website ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ในการใช้ website ของท่าน ท่านอาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เช่น การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการนัดหมาย ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกปกป้องอย่างดี ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อ่านนโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลฉบับเต็มได้ที่นี่  

 

2. การนัดหมายทาง website

คลินิกจัดให้มีระบบการทำนัดหมาย online เพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คลินิกจะพยายามให้ผู้ที่นัดหมายมาได้รับการบริการ รวมถึงได้พบแพทย์ตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามทางคลินิกไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับการตรวจตรงเวลา เนืองจากอาจมีเหตุขัดข้องบางประการโดยไม่คาดคิด หรือแพทย์กำลังตรวจนักท่องเที่ยวรายอื่นอยู่ซึ่งอาจมีปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นท่านอาจจะต้องรอนานมากกว่าปกติ และทางคลินิกไม่รับผิดชอบผลที่ตามมาหากเกิดการล่าช้าขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา การพลาดนัดหมาย การพลาดการเดินทาง ฯลฯ ท่านควรจะเผื่อเวลาในการมาที่คลินิกทุกครั้ง

 

ถ้าท่านมารับบริการในช่วงคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (จันทร์,อังคาร,พฤหัสฯ เวลา 16-19น. และเสาร์9-12น.) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นดังนี้ และการตรวจพิเศษบางอย่างอาจไม่สามารถทำได้นอกเวลาราชการเช่น การตรวจ TB skin test, IGRA test, Audiogram, VA 

 

3. การติดต่อคลินิกทาง email, โทรศัพท์ และสื่อออนไลน์

ท่านสามารถติดต่อคลินิกได้ทางโทรศัพท์ email หรือช่องทางสื่อสาร online อื่นๆ  เช่น contact form หรือ facebook ทางคลินิกจะพยายามตอบคำถามหรือให้แนะนำท่านโดยเร็ว เท่าที่เราสามารถจะทำได้ อย่างไรก็ตามคลินิกไม่รับประกันว่า คลินิกจะตอบทุกๆคำถาม หรือ response ทุกๆข้อความที่ส่งมา รวมถึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าท่านจะได้การตอบกลับอย่างทันท่วงทีและทันเวลา 

 

ถ้าท่านมีปัญหาสุขภาพหรือมีคำถามทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ควรใช้ข้อมูลหรือถามข้อมูลทาง website เพราะการสื่อสารทาง website email หรือ สื่อออนไลด์ต่างๆ ไม่สามารถทดแทนการพบแพทย์ได้  

 

ในกรณีที่ท่านมีปัญหาสุขภาพที่เร่งด่วน ไม่ควรติดต่อคลินิกทางช่องทางต่างๆ ควรรีบไปพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือในกรณีฉุกเฉินสามารถโทรศัพท์ไปที่ 1669 ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

 

 

4. การให้บริการฉีดวัคซีน และตรวจรักษาของคลินิก 

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง ให้บริการโดยแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และอาจารย์แพทย์ นักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจจะได้รับคำแนะนำหรือการตรวจรักษาที่ไม่เหมือนกัน เนื่องจากปัจจัยต่างๆมากมาย รวมถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล สภาพแวดล้อม ภาวะการณ์ รวมถึงวิจารณญานของแพทย์แต่ละท่าน ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินไปตามมาตรฐานทางการแพทย์

 

คลินิกไม่สามารถรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับวัคซีน การตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา ตามที่ท่านต้องการในทุกกรณี โดยสาเหตุอาจมีได้หลายประการไม่ว่าจะเป็น 

ก) การตรวจวินิจฉัย หรือการรักษานั้นไม่มีในคลินิก หรือไม่มีในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ข) ยาหรือวัคซีนต่างๆ อาจจะไม่มี หมด หรือขาดจากสาเหตุใดๆก็ตาม

ค) ท่านไม่ควรจะได้รับวัคซีน หรือการตรวจ lab ชนิดนั้นๆ ตามการวินิจฉัย รวมถึงวิจารณญานทางการแพทย์ของแพทย์ผู้ตรวจ

ง) สาเหตุอื่นๆ

      คลินิกจะไม่รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา การเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผลกระทบในกรณีใดๆอันเกิดจากการที่ท่านไม่ได้รับการยา วัคซีน หรือการบริการใดๆที่ท่านต้องการ 

 

 

 

5. การปรับปรุงข้อตกลงการใช้ website

 

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้ website เพื่อความเหมาะสม และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว เราจะ update ให้ทราบโดยทั่วกันใน website ของเรา ดังนั้นท่านควรจะเข้าเยี่ยมชม และอ่านข้อตกลงดังกล่าวอยู่เป็นระยะ 

 

6. ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้ website

      

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอและ หรือถามคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้ website ได้ โดยเขียน email ถึงเราที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Last updated:  July 21, 2018