Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 44 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

โครงการวิจัย
ปัญหาโรคที่เกิดจากขึ้นพื้นที่สูงในนักท่องเที่ยวไทย

 

 

ทีมาของโครงการวิจัย

 

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจำนวนหลายล้านคนเดินทางไปยังพื้นที่สูง และภาวะความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากขึ้นที่สูงเป็นภาวะที่พบได้บ่อย เช่น ปวดมึนศีรษะ เหนื่อย อ่อนเพลีย ฯลฯ ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงได้ โดยทุกๆความสูงที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ระดับความดันในก๊าซออกซิเจนในอากาศลดลง ซึ่งเป็นเป็นผลทำให้ระดับออกซิเจนในร่างกายของมนุษย์ลดต่ำลงด้วย ทำให้เป็นเกิดอาการและความผิดปกติของร่างกาย

 

โครงการนี้ถือเป็นงานวิจัยแรกที่วิจัยในคนไทยที่เดินไปยังที่สูงที่ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติทางร่างกายขึ้นได้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เคยได้รับการศึกษามาก่อน ซึ่งแพทย์จะได้ใช้ข้อมูลนี้ในการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆแก่คนไทยในอนาคตต่อไป

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว   และหลักสูตร Master degree in Clinical Tropical Medicine (MCTM) หัวหน้าโครงการวิจัยคือ น.พ.อรรควิชญ์ หาญนวโชค แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 

  

รายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย

 

ผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับการให้คำแนะนำโดยแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวก่อนเดินทางโดยแพทย์รวมถึงคำแนะนำเรื่องปัญหาโรคที่เกิดจากการขึ้นที่สูงรวมทั้งวิธีการรักษาตลอดจนการป้องกัน ผู้เข้าวิจัยจะต้องตอบแบบสอบถามเบื้องต้นถึงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมวิจัย และจะได้รับแบบประเมินสอบถามอาการระหว่างการเดินทางให้ทำตลอดช่วงระยะเวลาที่อยู่บนที่สูง เมื่อท่านเดินทางกลับมาถึงยังเมืองไทยทางผู้วิจัยจะขอให้ท่านส่งแบบประเมินอาการนั้นกลับมาที่อยู่ของผู้วิจัยทางซองจดหมายที่ติดตราไปรษณียากรที่มอบให้ผู้เข้าร่วมวิจัยตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมวิจัยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยที่ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากผู้วิจัยเพื่อสอบถามถึงแบบทดสอบหลังการเดินทางอีกครั้งผ่านทาง

 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าตรวจของแพทย์ในวันที่ท่านเดินทางมารับคำปรึกษาที่คลินิกฯในวันนั้นแต่ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ยาหรือวัคซีน ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบเอง (ถ้ามี)

 

 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยได้คือ 

  1. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีแผนการเดินทางไปยังพื้นที่ๆมีความสูงมากกว่า 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
  3. จะต้องพักค้างคืนที่ความสูงนั้นๆอย่างน้อย 1 คืน
  4. สมัครใจยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย 
  5. ต้องมาพบแพทย์ที่คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ก่อนเดินทาง

 

สอบถามรายละเอียดหรือสนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย

 

สามารถติดต่อได้ที่
นายแพทย์อรรควิชญ์ หาญนวโชค หัวหน้าโครงการวิจัย

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

หรือสายด่วน 086-771-1715
หรือที่ email-This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 {sh404sef_social_buttons}