Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Search in this site

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

การให้คำแนะนำก่อนการไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศเป็นหมู่คณะ

 

            ปัจจุบันมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทต่างๆมีการส่งเจ้าหน้าที่ คนงาน ในทุกระดับไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศ ซึ่งในบางครั้งจำเป็นต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการติดเชื้อโรคบางชนิด เช่นไปประเทศในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้หรือในเอเชียบางประเทศ ดังนั้นการเตรียมตัวก่อนการเดินทางตั้งแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งจำเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ความเสี่ยงย่อมจะมากกว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเพียงระยะสั้นนอกจากนี้เจ้าหน้าที่หรือคนงาน อาจจำเป็นต้องปฏิบัติงานในภาคสนาม หรือไปในพื้นที่ชนบทซึ่งห่างไกลจากเมือง มีความจำกัดในการเข้าถึงสถานพยาบาลต่างๆ ดังนั้นการเตรียมตัวให้ดีก่อนการเดินทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

            ผู้ที่จะไปทำงานหรือปฏิบัติงานในต่างประเทศควรได้รับวัคซีนที่เหมาะสมครบถ้วนก่อนการเดินทาง ซึ่งชนิดของวัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับจะขึ้นอยู่กับประเทศหรือสถานที่ที่จะไป และลักษณะงานที่จะทำ นอกจากเรื่องวัคซีีนแล้วผู้เดินจะต้องได้รับคำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกต้อง และควรทราบข้อมูลเรื่องโรคหรือภัยต่างๆที่อาจมีต่อสุขภาพรวมถึงรู้วิธีที่จะป้องกันตนเองจากโรคและภัยนั้นๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อการไปทำงานและปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

 

            สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานหรือปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ  หรือบริษัทจัดหางาน ต้องการตรวจสุขภาพแรงงาน ฉีดวัคซีนก่อนไปต่างประเทศ หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับยาป้องกันมาลาเรีย การปฏิบัติตัว การป้องกันโรคประจำถิ่นต่างๆ ควรติดต่อคลินิกทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ และทางคลินิกจะได้เตรียมการให้ความรู้ ให้สุขศึกษา และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไป

 

           ที่ผ่านมาทางคลินิกฯ ได้มีการให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆ เช่น ประเทศปาปัวนิวกีนี อินเดีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว ไนจีเรีย ซูดาน เอธิโอเปีย ฯลฯ และอีกหลายประเทศ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 

 

 

         group1   group2

         group3   group4

 

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2018 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.