Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Main Menu

มี 41 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ต้องมาฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และต้องนำ passport ตัวจริงมาด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 

ถ้าไม่แน่ใจว่าจะสามารถฉีดวัคซีนไข้เหลืองได้หรือไม่ ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในบางรายถ้าฉีดวัคซีนไม่ได้ เช่นเป็นผู้สูงอายุ แพทย์จะแนะนำให้ยกเลิกการเดินทาง ดังนั้นอย่าเพิ่งจ่ายเงินค่าตั๋วเครี่องบินหรือค่าทัวร์ เพราะอาจจะมีปัญหาเวลาขอเงินคืน แนะนำให้อ่านบทความนี้ก่อน ขั้นตอน ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 

อ่านเพิ่มเติม: 

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไข้เหลือง

- จะไปเที่ยวต้องฉีดวัคซีนไข้เหลืองไหม ไม่ฉีดไปได้ไหม

ขั้นตอน ข้อห้ามและข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

- ไปบราซิล-เปรูต้องฉีดไข้เหลืองหรือไม่