Thai Travel Clinic

Hospital for Tropical Diseases
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Search in this site

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ต้องมาฉีดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน และต้องนำ passport ตัวจริงมาด้วย เนื่องจากจำเป็นต้องใช้เป็นหลักฐานในการออกหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 

 

อ่านเพิ่มเติม: 

- ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับไข้เหลือง

- ไปบราซิล-เปรูต้องฉีดไข้เหลืองหรือไม่

- สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

 

Thai Travel Clinic, Hospital for Tropical Diseases,
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand.
Copyright © 2005-2017 Thai Travel Clinic. All Rights Reserved.