มาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีกันเถอะ

สมาคมเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทางนานาชาติ (International Society of Travel Medicine, ISTM) ซึ่งเป็นสมาคมการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ท่องเที่ยวได้ออกคำแนะนำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และส่งเสริมการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดี  ดังนี้

  1. ใฝ่หาข้อมูล นั่นคือการเดินทางท่องเที่ยวจะทำให้เราได้สัมผัสความงามของธรรมชาติ ชื่นชมกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์และยังได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและผู้คนจากที่ต่างๆ ดังนั้นจึงควรหาข้อมูลก่อนการเดินทาง เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวนั้นได้รับประโยชน์สูงสุด
  2. เปิดใจให้กว้างและมีความอดทน เนื่องจากเราต้องเดินทางไปในที่ที่มีหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างจากที่ที่คุณคุ้นเคย และมีหลายอย่างอาจทำให้คุณขัดใจในระหว่างการเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเล็กน้อย ควรทำใจและเปิดใจให้กว้าง จะทำให้คุณท่องเที่ยวด้วยความสุขตลอดการเดินทาง
  3. ให้ความเคารพกับวัฒนธรรมและผู้คน ผู้คนย่อมมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และไม่มีวัฒนธรรมใดดีที่สุดในโลก เราในฐานะผู้มาเยือนควรให้ความเคารพในวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม โดยเฉพาะในเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเรื่อง ศาสนา และความเชื่อของท้องถิ่น
  4. ไม่ควรหาประโยชน์ส่วนตัว ในบางสังคมจะมีความเป็นอยู่ที่ยากจน ผู้มาเยือนไม่ควรเข้าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าจ้างต่ำๆ การล่วงละเมิดหรือกดขี่เด็ก หรือการใช้บริการทางเพศ
  5. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม การเดินทางท่องเที่ยวของเราย่อมรบกวนสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อย ดังนั้นจะควรระมัดระวังการใช้น้ำ ไม่ใช้น้ำมากเกิดควร เพราะในบางพื้นที่มีภาวะขาดแคลนน้ำอยู่ และควรระมัดระวังเรื่องการทิ้งขยะ และควรดูแลสภาพแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยวให้ดูดี ไม่ควรทำลาย
  6. สร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น เราในฐานะผู้มาเยือนควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพื้นที่ ทำให้เจ้าของสถานที่รู้สึกพอใจหรือประทับใจที่เรามา ไม่ใช่ทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้น ถ้าเราสร้างความประทับใจที่ดีได้ นักท่องเที่ยวที่มาทีหลังเราจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากเจ้าของสถานที่ด้วย
  7. เคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การมีความเคารพและเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดี และช่วยทำให้การท่องเที่ยวนั้นราบรื่น และปลอดภัย

ขอให้เดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

หมายเหตุ  บทความข้างต้นถอดความจาก Seven Tips for Responsible Travel ของ the International Society of Travel Medicine  ผมไม่ได้แปลแบบตรงๆ คำต่อคำ แต่ใช้การแปลแบบถอดความ และใส่ข้อความเพิ่มเติมเพื่อขยายความบ้าง เพราะถ้าลองอ่านฉบับภาษาอังกฤษดู จะพบว่าเขาต้องการแนะนำนักท่องเที่ยวจากประเทศตะวันตกซึ่งจะเดินทางเข้าไปในประเทศกำลังพัฒนา  ซึ่งอาจจะประยุกต์กับนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้ 100%

2 comments to มาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีกันเถอะ

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>