pdf ebook: การเตรียมตัวก่อนและหลังการเดินทาง

ปัจจุบันมีคนไทยสนใจเรื่องการเตรียมตัวก่อนการเดินทางกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับ การเตรียมตัวที่ดีจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย และมีความสุข

pdf ebook เป้นการรวบรวมบทความ 3 เรื่องใน website/blog ของคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้สนใจสามารถ download pdf ebook (5MB) ได้ฟรีครับ ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถ share และแจกจ่ายได้ แต่ห้ามนำไปทำซ้ำหรือแก้ไข หรือใช้ประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจครับ

Download “Ebook การเตรียมตัวก่อนเดินทาง” travelmedicine.pdf – Downloaded 3266 times – 5 MB


เรื่องน่าสนใจอื่นๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง 

ดูสารบัญบทความทั้งหมด: Click ที่นี่
 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>